Мэдээлэл

Мэдээлэл үйлчилгээ

Шинэчлэгдсэн: 2023-09-24 22:03:44
                     Мэдээлэл үйлчилгээний ажлын тайлан /2018-03 сар/    
             
Д/Д Сумдын нэр Үйлчилгээний тогтмолжилт Үйлчилгээний хүрээ АҮ, БГҮ-ээс сэрэмжлүүлсэн байдал Тайлбар Дундаж
1 Даланзадгад 100 100 100   100
2 Гурвантэс 100 100 100   100
3 Цогт-Овоо 100 100 100   100
4 Булган  100 100 100   100
5 Ханбогд 100 100 100   100
6 Манлай 100 100 100   100
7 Цогтцэций 100 100 100   100
8 Номгон 100 100 100   100
9 Ноён 100 100 100   100
10 Мандал-Овоо 100 100 100   100
11 Баяндалай 100 100 100   100
12 Баян-Овоо 100 100 100   100
13 Хүрмэн 100 100 100   100
14 Сэврэй  100 100 100   100
  Дундаж         100