Даланзадгад сумын 5-р сарын 1-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.05.01-2020.05.10/

2020 оны 5-р сарын эхний арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 2мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 01, 04, 06, 08ны 20 цагт 3мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 20мкг/мбайснаас хамгийн их нь 06ны 20цагт 39мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж агууламж 40.5мкг/м3, хамгийн их нь 08нд 62мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн 5-р сарын 1-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

Зураг 2. Азотын давхар ислийн 5-р сарын 1-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

 Зураг 3. PM10 тоосонцорын 5-р сарын 1-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори