Даланзадгад сумын 5-р сарын 2-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.05.11-2020.05.20/

2020 оны 5-р сарын хоёрдугаар арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 2.1мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 13ны 08 цагт 5мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 22.3мкг/мбайснаас хамгийн их нь 11ны 20цагт 47мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын хамгийн их агууламж 18нд 71мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн 5-р сарын 2-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

Зураг 2. Азотын давхар ислийн 5-р сарын 2-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори