Даланзадгад сумын 5-р сарын 3-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.05.21-2020.05.31/

2020 оны 5-р сарын сүүлийн арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 1.9мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 21, 29ны 20 цагт 4мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 23.7мкг/мбайснаас хамгийн их нь 25ны 08цагт 42мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж утга 34мкг/мхамгийн их агууламж 28нд 50мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн 5-р сарын 3-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

Зураг 2. Азотын давхар ислийн 5-р сарын 3-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

 Зураг 3. PM10 тоосонцорын 5-р сарын 3-р 10 хоногийн дүнг MNS4585:2016 стандарттай харьцуулсан график

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори