Даланзадгад сумын 6-р сарын 2-р 10 хоногийн агаарын чанарын тайлан мэдээ

Даланзадгад сумын агаарын чанарын мэдээ
/2020.06.11-2020.06.20/

2020 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн байдлаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 1.35мкг/м3 байснаас хамгийн их нь 12ны 20 цагт 3мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж 12.21мкг/мбайснаас хамгийн их нь 12ны 08цагт 26мкг/м3 байна.  Энэ нь Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 стандартын 20 минутын дундаж утгатай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. Мөн PM10 тоосонцорын дундаж утга 60.3мкг/мхамгийн их агууламж 16нд 84мкг/мбайсан бөгөөд хүлцэх хэм хэмжээнээс даваагүй үзүүлэлттэй байна.

Өмнөговь Байгаль Орчны Шинжилгээний Лаборатори